Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Komunikat
12.07.2021
flaga

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert:

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Wzbogacenie oferty kulturalnej lub sportowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne lub sportowe".