Struktura organizacyjna

struktura organizacyjna

 

WYKAZ WYDZIAŁÓW URZĘDU

NAZWA WYDZIAŁU SPRAWY
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO)
tel. (25) 7879105
pokoje nr 1, 2, 9, 10
 • obsługa urzędu
 • obsługa Rady Miasta i Gminy
 • sprawy administracyjno-kadrowe
 • sprawy administracyjno-gospodarcze
 • obsługa sekretariatu
 • numeracja porządkowa nieruchomości
 • ewidencja ludności
 • oświata, kultura, turystyka, zdrowie, sport
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Wydział Finansowy( FN)
tel. (25) 7879054
pokoje nr 3, 7, 8
 • księgowość podatkowa
 • księgowość budżetowa
 • wymiar podatków, opłat i opłaty skarbowej
 • rozliczenia VAT i płac
Wydział Rozwoju Gospodarczego (RG)
tel.(25) 7879105
pokoje nr 1, 2, 4
 • sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
 • podział nieruchomości
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i gospodarka wodna
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami
 • planowanie przestrzenne
 • zamówienia publiczne
 • sprawy lokalowe
 • działalność gospodarcza
 • utrzymanie dróg, placów i chodników
 • inwestycje gminne
 • obrona cywilna
Urząd Stanu Cywilnego(USC)
tel.(25) 7879105 w. 110
pokój nr 6
 • sprawy dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów
 • sprawy dowodów osobistych