Zebrania wiejskie w sołectwach w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich - Kadencja 2024-2029

Wybory
03.06.2024
plakat

 

Szanowni mieszkańcy, 

Zapraszamy na zebrania w sołectwach, podczas których wybierzecie Waszych lokalnych reprezentantów - sołtysów oraz rady sołeckie. 

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
6. Wybór Sołtysa.
7. Ustalenie liczby Członków Rady Sołeckiej
8. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Sołeckiej.
9. Wybór Rady Sołeckiej. 
10.  Zakończenie Zebrania.  

 

Szczegółowy harmonogram stanowiący załącznik do Zarządzenia  nr 48/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki  zamieszczamy poniżej.