Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”.

Oświata
06.06.2022
zaślepka

Zarządzenie Nr 50/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z  dnia 6 czerwca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
ogłasza co następuje:

 

§ 1

1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki” ogłoszonego zarządzeniem nr 35/2022 z dnia
28 kwietnia 2022 r.

2. Wykaz ofert, które zostały złożone w konkursie oraz tych które zostały wybrane  w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwami oferentów, nazwą zadania publicznego oraz wysokością przyznanych środków publicznych, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kosów Lacki,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

 

 

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                              Kosów Lacki