ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia odbioru i przekazania do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Kosów Lacki

06.03.2023
zaślepka

Gmina Kosów Lacki                                                       Kosów Lacki dn.03.03.2023r.

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

                                              

RG.271.2.4.2023

ROZEZNANIE CENOWE

                                 w celu oszacowania wartości zamówienia

 

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

e-mail: samorzad at kosowlacki [dot] pl () 

fax (25)7879038

Tel.(25)7879105

 

II.  Opis przedmiotu rozeznania cenowego

Przedmiotem rozeznania cenowego jest oszacowanie kosztów odbioru i przekazania do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej z terenu gminy Kosów Lacki, takich jak:

 1. odpady z folii rolniczej,
 2. odpady z siatki i sznurka do owijania balotów
 3. odpady po nawozach
 4. worki typu Big-Bag

Szacunkowa ilość odpadów z terenu Gminy to 115 Mg

III. Wymagania Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Wykonają usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1)      odebranie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag z miejsca składowania;

2)      załadunek selektywnie zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca po wykonywaniu  załadunku;

3)       transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag z miejsca ich składowania do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;

4)  zagospodarowanie zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami określoną
w art.17 ustawy o odpadach,

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest:

 • posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 •  wskazać numer BDO,
 •  posiadać aktualne zezwolenie na zbieranie lub zbieranie i  przetwarzanie odpadów oraz transport,
 • do wskazania instalacji przetwarzania (nazwa, adres), do której przekazane będą odpady rolnicze,
 • do wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa; do przekazania zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzającym właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:
 1. oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, poddanych przetworzeniu ( t.j. odzyskowi lub unieszkodliwieniu) oraz zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających recykling lub zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku.

                       

 IV. Termin  realizacji  zamówienia

Termin realizacji : do 30.06.2023rok

V. Rodzaj zamówienia – usługa

Główne kody CPV

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów

VI.  Kryterium wyboru oferty:  Cena 100%

Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 

VII. Sposób przygotowania oferty cenowej  

1. Propozycję cenową  należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie z wzorem formularza będącego załącznikiem Nr 1do niniejszego rozeznania cenowego.

2. Propozycja cenowa wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem.

 

 

 

 VIII. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Oferty cenowe należy składać  do dnia 15.03.2023r. do godz.10:00 w Urzędzie Miasta
i  Gminy Kosów Lacki , ul. Kolejowa 2 pokój nr 1

-  osobiście, pocztą, fax  (25)7879038  lub e- mail:samorzad at kosowlacki [dot] pl z opisem:

„Propozycja cenowa na odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej z terenu gminy Kosów Lacki”

 

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

1. Paweł Nasiłowski

Tel.(25)7879105 

 

X. Uwagi:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019r.poz.1843).

Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym, w przypadku uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

XI. Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Propozycja cenowa

                                                                                                                                             

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                     /-/ Jan Słomiak