Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w formie spotkań pozalekcyjnych z elementami profilaktyki.

Ważny komunikat
28.04.2023
zdjecie

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w formie spotkań pozalekcyjnych z elementami profilaktyki.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Gmina Kosów Lacki przeznaczyła w 2023 r., na ten cel 20.000,00 zł. W ramach zadania powinny zostać zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w  formie spotkań pozalekcyjnych. Zajęcia prowadzone powinny być w formie cyklicznych spotkań edukacyjnych, prowadzonych w trybie codziennym lub co tygodniowym. Preferowany rodzaj zajęć dla dzieci to zajęcia: plastyczne, muzyczne, językowe, sportowe, krajoznawcze itp. Organizowane wydarzenia powinny zawierać elementy profilaktyki uzależnień. Termin realizacji zadania ustalono od 12 czerwca do 31 grudnia 2023 r. Zachęcamy organizacje do składania ofert.