Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

05.10.2021
zaślepka

OSO.526.5.2021

Kosów Lacki, 5 października 2021 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

   Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające  na  terenie Gminy  Kosów  Lacki

do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

- bezpośrednie, otwarte spotkanie w dniu 11 października 2021 r.  o godz. 14:00 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2.

- wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Opinie o projekcie można zgłaszać drogą e-mailową na adres: samorzad at kosowlacki [dot] pl (), drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub osobiście podczas spotkania  w dniu 11 października 2021 r.

Termin konsultacji wyznaczony został od dnia 05.10.2021 r.  do  12.10.2021 r.  
do  godz. 16.00.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest  Wydział  Organizacyjny  i  Spraw  Obywatelskich.

kontakt: tel. 257879105,  samorzad at kosowlacki [dot] pl