OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

10.05.2022
zaślepka

                                                                                                Kosów Lacki, dnia 9 maja 2022 r.
OSO.524.8.2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
                              
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie:

1) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego Zarządzeniem nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2022 r.

2) działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego Zarządzeniem nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 

Celem naboru jest wyłonienie członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej. Kandydat na członka komisji konkursowej nie może zostać wskazany przez organizację/podmiot biorący udział w ogłoszonym konkursie. Do zadań członków komisji będzie należał udział w pracach komisji, ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie, proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi oferentami na podstawie oceny ofert, rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

 

 Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego  

 ogłoszenia w formie pisemnej wpisując w odpowiednie miejsce nazwę konkursu:

 - składając formularz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul Kolejowa 2,                  

    08- 330 Kosów Lacki

 - przesyłając drogą pocztową na wskazany adres

    w terminie do dnia 23.05.2022 r. do godziny 16:00

 

Wybrani członkowie zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – tel. 25 7879105.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                      Jan Słomiak

 

 

 

 

                                                                      Załącznik do Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów
                                                                      na członków komisji konkursowej

 

     FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację

 

w 2022 r. zadań publicznych w zakresie: ………………………………………………….

 

..……………………………………………………………………………………………….

 

.………………………………………………………………………………………………..

 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej:

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………

 

Telefon:……………………………………………………………………………………..

 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………….

 

Nazwa organizacji reprezentowanej przez kandydata:…………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

…....................................................                                               ….......................................
              
pieczęć organizacji                                                                            miejscowość i data

 

Oświadczenie osoby wskazanej

  •        Ja niżej podpisany(a) …...............................................................................................................
    legitymujący(a) się dowodem osobistym …................................................................................
    oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego, złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr……………….Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia………….r.
    Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia powyższego wniosku – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

 

 

 

….....................................                                                                         …......................................
     miejscowość i data                                                                                       podpis kandydata