ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

20.07.2022
zaślepka

ZARZĄDZENIE

Nr 58/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia   14 lipca 2022 r.

 

w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży  nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne

 

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2022r, poz. 559 z późn. zm.) art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 1899 z późn. zm.) i uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  Nr XXV/140/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zarządza co następuje:

§ 1         Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie wsi Henrysin gm. Kosów Lacki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2           Wykaz w którym mowa w  § 1 podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki,  w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu.

§ 3          Wykonanie zarządzenia powierzam  Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

              Burmistrz

         Miasta i Gminy

 

          Jan Słomiak