Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci

23.05.2022
zaślepka

Zarządzenie nr 45/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku.”

Działając na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Unieważniam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszony Zarządzeniem nr 32/2022 Burmistrza Miasta
i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta
i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku”  z uwagi na brak ofert.

§ 2.

Zarządzanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§4.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                                    Jan Słomiak