Zapytanie ofertowe

Gmina
18.01.2024
zaślepka

Kosów Lacki, 18 stycznia 2024 r.

Zapytanie ofertowe

Nr POZ.1.2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim
ul. Kościelna 3, 08-330 Kosów Lacki
Województwo: mazowieckie
Tel.: 25 787 90 25

e-mail: kontakt at parafiakosowlacki [dot] pl

NIP 823-115-72-14

Adres strony internetowej: https://www.parafiakosowlacki.pl/

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 1. Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Kosów Lacki.
 2. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
 3. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu prac remontowych zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim. Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wewnątrz budynku.
 2. Zakres prac będzie obejmował prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w zakresie: wykonania izolacji przeciwwilgociowej, ułożenia nowej posadzki granitowej oraz malowanie ścian i sklepienia kościoła.
 3. Pełen opis zamówienia znajduje się w przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4.
   

Więcej szczegółów w treści zapytania ofertowego.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – wykaz robót budowlanych.
Załącznik nr 3 – przedmiar robót dotyczący posadzek.
Załącznik nr 4 – przedmiar robót dotyczący malowania ścian i sklepienia.