Zaproszenie na Sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr 51

Ważny komunikat
Gmina
20.03.2024
zaślepka

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 27 marca 2024r. o godz. 10ºº w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

6. Informacja o realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023r.

7. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2023r.

9. Informacja o pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim.

10.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 rok.

11.Przedstawienie raportu z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

12.Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2024 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

15.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

16.Odpowiedzi na zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta i Gminy.

19.Zamknięcie obrad sesji.

20.Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim

godz. 13°°.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

/-/

Wiesław Wiśniewski