Zaproszenie na Sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr 49

Ważny komunikat
Gmina
26.01.2024
zaślepka

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 31 stycznia 2024r. o godz. 10 °° w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami, w tym informacja o przekazaniu samochodu dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki za 2023r.

6. Informacja o pracy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2023r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2024 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.

9.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2024.

10.Wnioski i oświadczenia radnych.

11.Odpowiedzi na zapytania mieszkańców.

12.Sprawy różne.

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

14.Zamknięcie obrad XLVIII sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

/-/

Wiesław Wiśniewski