Zaproszenie na Sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr 47

Ważny komunikat
Gmina
23.11.2023
zaślepka

Na podstawie § 38 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na 29 listopada 2023r. o godz.10° w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kościelna 20

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2024 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki,

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki,

9.Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2024 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

Lacki na lata 2023-2037.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

2023.

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Odpowiedzi na zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

16.Zamknięcie obrad XLVII sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

/-/

Wiesław Wiśniewski