Zaproszenie na Sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr 46

Ważny komunikat
Gmina
24.10.2023
zaślepka

Na podstawie § 38 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki zwołuję  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na  30 października 2023r. o  godz 10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

                      

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Wręczenie stypendiów Burmistrza.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2022/2023.

7.Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

8.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

9.Odpowiedzi na zapytania.

10.Sprawy różne.

11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

12.Zamknięcie obrad  XLVI sesji.                                                   

                                                                                           

                                                      

 

                                                                        Wiceprzewodniczący

                                                                       Rady Miasta i Gminy

 

                                                                        Ewa Arciechowska