Zaproszenie na Sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr 2

21.05.2024
zaślepka

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 24 maja 2024r. o godz. 13 °° w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kościelna 20.

                         

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski  do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta i Gminy.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta i Gminy.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia  wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2024.                                   

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.Odpowiedzi na zapytania.

13.Sprawy różne.

14.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

15.Zamknięcie obrad II sesji.                                                   

 

               Przewodniczący

          Rady Miasta i Gminy

 

            Arkadiusz Mleczko