Zaproszenie na Sesję Nr 42 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Ważny komunikat
20.04.2023
zaślepka

Zapraszam na   sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu    27 kwietnia 2023r. o godz. 10 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

                         

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski  do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4 .Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja o funkcjonowaniu M-GKS „Kosovia” w 2022 roku.

6. Informacja o działalności Posterunku Policji w Kosowie Lackim w 2022 roku.

7. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2022r.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kosów Lacki na 2023 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

    Lacki na lata 2023-2037.

10.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

     2023.

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.Odpowiedzi na zapytania.

13.Sprawy różne.

14.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

15.Zamknięcie obrad.                                                    

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                     Wiesław Wiśniewski