Zaproszenie na Sesję Nr 40 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Ważny komunikat
24.01.2023
zaślepka

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 27  stycznia 2023r. o godz. 10 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski  do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza  o pracy w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki za 2022r.

6. Informacja o pracy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2023 rok.

8. Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.Podjęcie  uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie  odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

11.Odpowiedzi na zapytania mieszkańców.

12.Wnioski i oświadczenia radnych.

13.Sprawy różne.

14.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

15.Zamknięcie obrad sesji.

                                                    

 

 

 

    

                                                                                  Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Wiesław Wiśniewski