Zaproszenie na Sesję Nr 38 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

23.11.2022
zaślepka

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 30 listopada 2022r. o godz. 10°° w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

6.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok.

8.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki                     z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata 2022-2037.

10.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022.

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.Sprawy różne.

13.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

14.Zamknięcie obrad sesji.