Zaproszenie na Sesję Nr 3 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

19.06.2024
zaślepka

Na podstawie § 38 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki zwołuję  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na  dzień 27 czerwca 2024r. o godz. 11 °° w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kościelna 20.

 

Porządek sesji:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok – debata.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki wotum     zaufania.

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za

     2023 rok:                                        

   a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023r.,

   b) przedstawienie treści wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej wraz  z opinią RIO                   o wniosku Komisji,

   c) dyskusja.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki                       absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kosów Lacki za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.

13.Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.

14.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

15.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

16.Podjęcie uchwały w sprawie  wystąpienia Gminy Kosów Lacki ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.

17.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata  2024-2037.

18.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

19.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

20.Odpowiedzi na zapytania.

21.Sprawy różne.

22.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta i Gminy.

23.Zamknięcie sesji.                                                           

                                                                                              

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                            Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                              Arkadiusz Mleczko