Zaproszenie na Pierwszą Sesję Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki V kadencji

23.11.2022
zaślepka

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy                                       Kosów Lacki, dnia 22 listopada 2022r.

Kosów Lacki

MRG.0031.1.2022                                             

 

 

 

 

Na podstawie §14  ust.1  i ust.2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów  Lacki   uchwalonego  uchwałą Nr VIII/57/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia   29 października  2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki zmienionego uchwałą Nr XIV/97/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. oraz uchwałą nr XXIX/195/2018 z dnia 16 lutego 2018r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz.10755 z późn.zm.) zwołuję  Pierwszą Sesję Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki V kadencji  na dzień  30 listopada 2022r. o godz. 13°° Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Kosowie Lackim ul. Słoneczna  4.

 

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania.

4. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

6. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

7. Wybór Komisji Rewizyjnej.

8. Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady.

 

 

                                               

                                                                                  

                                                                                    Przewodniczący

                Rady Miasta i Gminy

                                  /-/

                                                                                Wiesław Wiśniewski