Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki.

14.05.2024
plakat

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza wyniki  otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ogłoszonego zarządzeniem 23/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. Gmina Kosów Lacki przeznaczyła w 2024 r., 20.000,00 zł,   na organizację wydarzeń kulturalnych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego.  W ramach konkursu złożono 1 ofertę. Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Kosowskiej przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł.