Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Ważny komunikat
Oświata
15.04.2024
plakat

Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki.
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Gmina Kosów Lacki przeznaczyła w 2024 r., 20.000,00 zł na organizację wydarzeń kulturalnych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego. Zachęcamy stowarzyszenia do składania ofert orz organizacji przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów lub warsztatów, które będą miały na celu kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych, edukacji kulturalnej i artystycznej. Termin realizacji zadania ustalono od 15 maja do 31 grudnia 2024 r. Zachęcamy organizacje do składania ofert.