Wyniki  otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego ,,Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w formie spotkań pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”

07.06.2024
plakat

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza wyniki  otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w formie spotkań pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”. Gmina Kosów Lacki przeznaczyła w 2024 r., 20.000,00 zł,  na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w formie spotkań pozalekcyjnych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego. Zajęcia organizowane przez stowarzyszenia powinny zawierać elementy profilaktyki uzależnień.  W ramach konkursu złożono 2 oferty. Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Kosowskiej przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł. oraz Miejsko - Gminnemu Klubowi Sportowemu ,,Kosovia" dotację 10.00,00 zł.