Wyniki  otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego ,,Organizacja pikników, festynów, pokazów, koncertów i innych form spędzania wolnego czasu z elementami profilaktyki uzależnień.”

07.06.2024
plakat

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza wyniki  otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja pikników, festynów, pokazów, koncertów i innych form spędzania wolnego czasu z elementami profilaktyki uzależnień.” Gmina Kosów Lacki przeznaczyła w 2024 r., 20.000,00 zł,  na organizację pikników, festynów, pokazów, koncertów i innych form spędzania wolnego czasu z elementami profilaktyki uzależnień przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego. W ramach konkursu złożono 3 oferty. Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Kosowskiej przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł. oraz Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Kosów Lacki dotację  5.500,00 zł oraz 3.700,00 zł.