Świadczenie pieniężne dla sołtysów

Ważny komunikat
03.07.2023
zaślepka

 

 

                1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat ( mężczyźni),
  2. Pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku, gdyby takie dokumenty nie zachowały się w  archiwum urzędu gminy, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi  ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Świadczenie nie przysługuje  osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Ponieważ ustawa wchodzi w życie od 01 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do urzędu po tym terminie.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa .