Rekrutacja Dzieci do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim

Oświata
02.03.2023
rekrutacja Dzieci do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim

Dyrektor Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim    i n f o r m u j e,  że rozpoczęła się rekrutacja Dzieci do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie  przedszkola w terminie  od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2023r.  Weryfikacja dokumentacji  będzie trwała od 03.04.2023r. do 14.04.2023r. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych  do przedszkola

Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola. 

Rodzice dzieci już uczęszczających  do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola  przy ul. Polnej 1, 08-330 Kosów Lacki oraz na stronie przedszkola – www.przedszkole.kosowlacki.pl/wordpress Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat przedszkola pod numerem telefonu 257879041