Nowe Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
05.05.2013
zaślepka

Szanowni Państwo!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, z dniem 1 lipca 2013r. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. W związku z tym właściciele nieruchomości są obowiązani na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości, ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości ponoszona będzie od każdej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości.
Złożenie deklaracji.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie do końca 30 kwietnia 2013r. złożyć osobiście lub za pośrednictwem sołtysa do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pokój nr 4, określając w niej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Należy w niej także zadeklarować, czy gospodarstwo będzie prowadziło segregację odpadów komunalnych czy nie.
Zmiana danych w deklaracji.

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji(będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty
Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim uchwaliła dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w przypadku zadeklarowania prawidłowej segregacji odpadów – 5,00zł. Od osoby miesięcznie oraz 12,00zł. Od osoby, jeżeli odpady są nie segregowane.    Opłatę należy uiszczać bez wezwania gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr 48 9221 0000 0032 4164 2000 0010 w łącznej wysokości za dwa miesiące do dnia 10 każdego drugiego miesiąca tj. Do 10 lutego;, 10 kwietnia; 10 czerwca; 10 sierpnia; 10 października; 10 grudnia. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 sierpnia 2013r.

Odbiór odpadów
W zamian za uiszczoną opłatę od właściciela nieruchomości odbierane będą odpady w każdej zebranej przez niego ilości.

  1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji odbierane będą z nieruchomości jeden raz w miesiącu.
  2. Odpady segregowane(papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) będą odbierane raz na kwartał.
  3. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
  4. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach.
  5. Odpady zielone będą w okresie kwiecień-październik odbierane z częstotliwością raz w miesiącu.
  6. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, przeterminowane leki będą stale zbierane w wyznaczonych punktach na terenie gminy lub dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów.
  7. Zużyte opony, chemikalia należy usuwać w ramach prowadzonych przez przedsiębiorcę zbiórek dwa razy w roku lub według potrzeb dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
  8. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej, będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz odbierane będą na indywidualne zgłoszenia w miejscach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  Kosów Lacki i dostarczony właścicielom nieruchomości przez Urząd lub przedsiębiorcę odbierającego odpady.