Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

28.05.2021
zaślepka

Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisem art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy burmistrz ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości wyposażonych
w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, powinni dostarczyć do Urzędu Miasta
i Gminy  umowy oraz dowody potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Podmiotem, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki jest Firma Usługa Wywóz Nieczystości Płynnych Tomasz Maliszewski, ul. Nurska 48,
08-330 Kosów Lacki.

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane nie rzadziej niż raz na kwartał, a osady ściekowe ze zbiorników przydomowych oczyszczalni powinny być usuwane zgodnie z instrukcją ich eksploatacji.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.