INFORMACJA o przebiegu Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kosowie Lackim

20.12.2021
zaślepka

INFORMACJA o przebiegu Zjazdu

Oddziału Miejsko-Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kosowie Lackim

w dniu 10.12.2021 r.

 

  1. Na ogólną liczbę 21 delegatów w Zjeździe uczestniczyło 17 co stanowi 80,95 %.
  2. W Zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów: Wojciech Wicherski – prezes Zarządu powiatowego Związku OSP  RP i członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP
  3. W Zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: Komendant powiatowy PSP dh. Tomasz Wilk
  4. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji pozarządowych, innych instytucji:

Nasiłowski Paweł – kierownik wydziału rozwoju MiG Kosów Lacki

Prokopczuk Daniela – sekretarz MiG Kosów Lacki

  1. Głosowanie za wyborem prowadzącego zebrania: kandydat  dh. Marian Sikorski    

- za: 17

- przeciw: 0

-wstrzymało się: 0

6. Głosowanie za wyborem sekretarza zebrania: kandydat Angelika Grabowska

- za: 17

- przeciw: 0

-wstrzymało się: 0

7. Głosowanie za powołaniem prezydium:

Kandydaci: Dh. Wojciech Wicherski, Dh. Jan Słomiak, Dh. Tomasz Wilk

- za: 17

- przeciw: 0

-wstrzymało się: 0

8.  Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:

- za: 17

- przeciw: 0

-wstrzymało się: 0

9. Głosowanie za przyjęciem regulaminu obrad :

- za: 17

- przeciw: 0v

-wstrzymało się: 0

 

10. Powołanie komisji zjazdowych

1) Komisja mandatowa: kandydaci

Zalewski Mirosław, Matusik Leszek, Pogorzelski Mirosław

Głosowanie za przyjęciem składu komisji :

- za: 17

- przeciw: 0

-wstrzymało się: 0

2) Komisja wyborcza: kandydaci

Pawlicki Jan, Laskowiecki Stanisław, Pogorzelski Zygmunt

Głosowanie za przyjęciem składu komisji :

- za: 17

- przeciw: 0

- wstrzymało się: 0

3) Komisja uchwał i wniosków: kandydaci

Kamiński Jan, Stański Maciej, Zębrowski Edmund

Głosowanie za przyjęciem składu komisji :

- za: 17

- przeciw: 0

-wstrzymało się: 0

 

11. Sprawozdanie z gotowości do pracy poszczególnych komisji:

Wybrana na Zjeździe Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:

- przewodniczący Mirosław Zalewski

- sekretarz Matusik Leszek

- członek Pogorzelski Mirosław

Wybrana na Zjeździe Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

- przewodniczący Pawlicki Jan

- sekretarz Pogorzelski Zygmunt

- członek Laskowiecki Stanisław

Wybrana na Zjeździe Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:

- przewodniczący Stański Maciej

- sekretarz Kamiński Jan

- członek Zębrowski Edmund

 

 

12.   Sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016 – 2020 

Sprawozdanie przedstawił dh. Słomiak Jan oraz dh. Wilk Tomasz 

 

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2016 – 2020

Sprawozdanie przedstawiła Dh. Agnieszka Michalak

 

14.  Głosowanie udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi

- przyjęcie formy głosowania:  głosowanie jawne

 za: 17

 przeciw: 0

wstrzymało się: 0

- głosowanie za udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi

 za: 17

 przeciw: 0

 wstrzymało się: 0

 

15. Przygotowanie listy kandydatów do zarządu

Słomiak Jan, Stański Maciej, Wilk Tomasz, Arciechowska Ewa, Tararuj Emil, Zalewski Mirosław, Gulski Łukasz, Kamiński Jan, Wyszomierski Janusz, Matusik Leszek, Grabowski Henryk, Kietliński Sławomir, Siedlecki Paweł, Zembrowski Edmund, Pogorzelski Maciej, Grzymała Krzysztof

16. Głosowanie nad przyjęciem składu nowo powoływanego zarządu:

za: 17

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

17.  Powołanie Komisji Rewizyjnej kandydaci:

Jastrzębski Paweł, Dmochowski Tomasz, Gęsina Maciej

Głosowanie za przyjęciem składu komisji :

- za: 17

- przeciw: 0

-wstrzymało się: 0

Wybrana na Zjeździe Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący - Jastrzębski Paweł

Wiceprzewodniczący - Gęsina Maciej

Sekretarz - Dmochowski Tomasz

18. Wybór przedstawicieli na zjazd powiatowy kandydaci:

Jan Słomiak, Tomasz Wilk

Głosowanie za przyjęciem kandydatury:

- za: 17

- przeciw: 0

-wstrzymało się: 0

19. Wybór delegatów na zjazd powiatowy kandydaci:

Siedlecki Paweł, Grzymała Krzysztof

Głosowanie za przyjęciem kandydatury :

- za: 17

- przeciw: 0

-wstrzymało się: 0