H A R M O N O G R A M 2022/2023 postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych LO i BSI w Kosowie Lackim

21.04.2022
zaślepka

H A R M O N O G R A M

2022/2023

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych LO i BSI w Kosowie Lackim

 

na podstawie Zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

z dnia 28 stycznia 2022 roku

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

20 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

4.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badanie lekarskie dla kandydatów do szkoły zawodowej.

od 16 maja do 25 lipca

2022 r.

od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2022 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu.

od 21 do 27 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

od 16 do 18 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 lipca 2022 r.

do godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r.

do godz. 14.00

7.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 2 sierpnia 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

8.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół Zespołu Szkół w Kosowie Lackim w roku 2022:  język polski, język angielski, matematyka, informatyka.