DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Ważny komunikat
Komunikat
06.10.2022
zaślepka

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

21   września 2022 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi w tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki do dnia 30 listopada 2022r.

 

Podmioty wrażliwe:

szpitale i przychodnie,

szkoły i przedszkola,

ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńcze,

ośrodki kultury,

kościoły, związki wyznaniowe,

ochotnicze straże pożarne,

noclegownie i ogrzewalnie,

inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

 Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

 Dodatek dla podmiotów wrażliwych:

Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat)

Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów

Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży.

Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczeniaSkp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

 Do wniosku obowiązkowo dołącza się oryginały lub kopie poświadczone urzędowo za zgodność  z oryginałem dokumentów potwierdzających do reprezentowania podmiotu.

Dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania  obliczeń wnioskowanej kwoty.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku będzie można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Podmiot wrażliwy musi być zgłoszony do  Centralnej ewidencji emisyjności budynków-deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.