DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

21.06.2022
zaślepka

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 

Na podstawie  art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.   z 2020r. poz.713), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zobowiązany jest w terminie  do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.  

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Termin sesji ustalono na dzień 28  czerwca 2022 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Raport dostępny pod adresem