Absolutorium dla Burmistrza za 2020 rok

Gmina
28.06.2021
Absolutorium dla Burmistrza za 2020 rok

18 czerwca 2021 r. podczas XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili Burmistrzowi Janowi Słomiakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2020 rok.

Podczas sesji Burmistrz przedstawił "Raport o stanie gminy za 2020 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej.

W swojej wypowiedzi Burmistrz Jan Słomiak podkreślił, że rok 2020 był szczególnie trudny i wymusił zmianę dotychczasowych zachowań, przyzwyczajeń i standardów nie tylko pracy urzędu, ale i codziennego życia mieszkańców gminy oraz całego kraju.
Burmistrz nie ukrywał, że realizacja zadań inwestycyjnych, wykonanie budżetu i zachowanie ciągłości działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania samorządu gminnego w czasie pandemii COVID-19 były dużym wyzwaniem.

Pomimo pandemii zrealizowano oraz przygotowano do realizacji (poprzez opracowanie dokumentacji, pozyskanie środków zewnętrznych) następujące zadania:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1+452 położonej na działce nr.ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz. nr ewd.1125 i 130 w miejscowości Kutyski, gmina Kosów Lacki - 428 534,82 zł.
 2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.ewid.271/2;271/1 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki, Gmina Kosów Lacki - 321 537,87 zł.
 3. Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska - Grądy - Lebiedzie od km 3 + 433 do km 6 + 333 o długości 2,900km" - 120 766,10 zł.
 4. Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki" - 157 605,34 zł.
 5. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Kosów Lacki - 399 770,00 zł.
 6. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - 43 777,18 zł
 7. Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - 15 990,00 zł.
 8. Przebudowa odcinka drogi gminnej Dębe - Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - 12 838,10 zł.
 9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - deokumentacja - 14 169,00 zł.
 10. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - dokumentacja - 20 615,00 zł. 
 11. Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów - 8 697,00 zł
 12. Dofinansowanie zakupu respiratora - 15 000,00 zł.
 13. Zakup sprzętu komputerowego do systemów dziedzinowych, w tym serwera i UPS - 23 818,55 zł.
 14. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim - 157 578,91 zł.
 15. Zakup kosiarki bijakowej - 21 525,00 zł.
 16. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - 91 290,79 zł.
 17. Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej - 27 613,00 zł.
 18. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna - 192 700,81 zł.
 19. Przebudowa i doposażenie boiska sportowego w Kosowie Lackim - 249 854,17 zł.
 20. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim - 566 726,61 zł. 

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Radni głosowali nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi - 15 radnych jednogłośnie głosowało „za”.