Zaproszenie na Sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr 52

zaślepka
29-04-2024
Miejsce wydarzenia
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim ul Słoneczna 4 08-330 Kosów Lacki
Organizator
Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki

Na podstawie § 38 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 29 kwietnia 2024r. o godz. 10 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja o funkcjonowaniu M-GKS „Kosovia” w 2023 roku.

6. Informacja o działalności Posterunku Policji w Kosowie Lackim w 2023 roku.

7. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 roku.

8.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023r.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2024 rok.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

Lacki na lata 2024-2037.

13.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

2024.

14.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15.Odpowiedzi na zapytania.

16.Sprawy różne.

17.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

18.Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta i Gminy

/-/

Ewa Arciechowska