Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2021 r.

wtorek, 15 grudnia 2020 15:54 Andrzej
Drukuj

Kosów Lacki, dn. 15.12.2020 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

 

RG.271.2.27.2020

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

       Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych   ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1843ze zm.).

 

I. Zamawiający

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038, adres e mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2021 r.

 

Pliki do pobrania 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 

Załącznik nr 5

 

Załącznik nr 6

Zaproszenie w formacie pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kosów Lacki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki.
  2. 2)Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia o numerze RG.271.2.27.2020 pn. „Oferta na usługę w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosówna zawody sportowe i inne wyjazdy w 2021 r. ” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Dane osobowe w postaci numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w celu skontaktowania się z Panią/Panem w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
  4. 4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora danych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej, a także podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz administratorzy systemów informatycznych i sieci komputerowych.
  5. 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 10 lat.
  6. 6)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.
  7. 7)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  8. 8)Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  1. 9)Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                                                 …………………………………………………………..

(miejscowość , data)                                                                               (podpis)

Poprawiony: środa, 16 grudnia 2020 09:05