Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

WNIOSEK

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) wnoszę

o

udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i

transportu nieczystości ciekłych.