RODO

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail:  inspektor [dot] rodo at naticom [dot] pl
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Kosów Lacki reprezentowana przez Burmistrza, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, tel.: 25 787 91 05, e - mail: samorzad at kosowlacki [dot] pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor [dot] rodo at naticom [dot] pl
 3. Państwa dane osobowe będąna podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wydania decyzji środowiskowych na Państwa wniosek.
 4. Administrator może powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy powierzenia danych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Miasto i Gminę Kosów Lacki będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • c)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Miasto i Gminę Kosów Lacki Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym dla realizacji Państwa wniosku.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Jan Słomiak
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki