ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

wtorek, 06 grudnia 2016 14:05 Andrzej
Drukuj

                                                                           ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

       Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega jej przepisom, ponieważ wartość szacunkowa zakupu nie przekracza kwoty określonej w art.4 ust 8 ww ustawy.(Dz.U. 2015 poz.2164)

 

 

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038,

 adres e mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentujący Gminę Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na  świadczenie usługi trenerskiej Miejsko Gminnego Klubu Sportowego KOSOVIA  Kosów Lacki.


PLIKI DO POBRANIA

1 ogłoszenie

2 umowa

3 oświadczenie zdolność do czynności prawnych

4 oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi

5 oswiadczenie o niekaralności za przestepstwa popełnione umyślnie

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

-   prowadzeniu treningów  sekcji piłki nożnej  juniorów  w wymiarze 16 godz. miesięcznie

-   administrowaniu działalności klubu, prowadzenie bieżącej dokumentacji

-   dokonywaniu niezbędnych zgłoszeń i rejestracji klubu i  drużyn piłkarskich na zawody                                                                              

    i turnieje w OZPN oraz u innych podmiotów w zależności od potrzeb,

-  zapewnieniu opieki nad  niepełnoletnimi  piłkarzami podczas przejazdów na zawody 

   sportowe do innych miejscowości oraz w trakcie ich trwania

-  rekrutacji  zawodników 

-  utrzymywaniu w odpowiednim stanie boisk sportowych na stadionie miejskim przy                

    ul. Kościelnej 22  wykonywanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych tj.  koszenie  i  

    nawożenie  trawy na bieżąco , wałowanie płyt boiska ( sprzęt oraz materiały eksploatacyjne

Zamawiającego )

-  dokonywaniu przeglądów infrastruktury stadionu pod kątem bezpieczeństwa osób  

   korzystających oraz zgłaszanie Zleceniodawcy wszelkich  jej uszkodzeń i awarii ,

- nadzorze nad stanem sanitarnym , technicznym oraz wyposażeniem pomieszczeń przekazanych do dyspozycji MGKS KOSOVIA  w budynku przy ul. Kościelnej 20

- trosce o godne reprezentowanie gminy przez zawodników MGKS KOSOVIA  przez zadbanie o wyposażenie w sprzęt , schludny wygląd zawodników  oraz stosowne zachowanie podczas treningów i rozgrywek ,

- składaniu rocznych i okresowych sprawozdań z działalności klubu,

-  promocji działalności MGKS KOSOVIA w gminie Kosów Lacki, a szczególnie poza

gminą: informacje dla mieszkańców, kibiców oraz mediów

III. Termin realizacji zamówienia:

        Usługę należy wykonać  w terminie od  01.01.2017r.   do 31.12.2017 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. 1.Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, że posiada wiedzę, doświadczenieodpowiednie kwalifikacje i niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
  2. 2.Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie , że posiada ubezpieczenieodpowiedzialności cywilnej związanej z pracą trenera - opiekuna
  3. 3.Wykonawca nie był karany karami za przestępstwa i karami dyscyplinarnymi

V . Wykaz dokumentów lub kopii dokumentów, które Wykonawca powinien złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu . 

1.Kserokopie dokumentów potwierdzających  odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Na potwierdzenie posiadania doświadczenia Wykonawca przedstawi wykaz realizowanych usług trenerskich w okresie  nie dłuższym niż 3 lata od terminu składania ofert  , w którym wskaże realizację  przynajmniej  jednej usługi trenerskiej przez okres minimum roku  lub udokumentuje pracę  na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego przez okres minimum 1 roku szkolnego.  Do wskazanych w wykazie usług należy załączyć referencję podmiotu zlecającego lub Dyrektora szkoły. Jeśli Wykonawca świadczył bądź świadczy usługę na rzecz Zamawiającego nie musi załączać referencji .

3. Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne/ skarbowe , o niekaralności karami dyscyplinarnymi, o posiadaniu / nie posiadaniu zdolności do czynności prawnych                                  zgodnie z załączonymi do zaproszenia wzorami

 

VI. Miejsce i  termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2,  08-330 Kosów Lacki, pokój nr 1

do dnia 16.12.2016r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2016 godz. 10:00

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

3. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

  1. 4.Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowaneparafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz trwale zespolone.

5. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć wszystkie dokumenty  o których mowa w Rozdziale V , kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem.

      6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie   zawartości   bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego oraz opisane:

      „Oferta na usługę trenerską Miejsko Gminnego Klubu Sportowego KOSOVIA  Kosów Lacki”  NIE OTWIERAĆ PRZED 19.12.2016r. Godz. 10:00

 

 VIII. Ocena warunków udziału w postępowaniu

 

1.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w formule spełnia /nie spełnia.

2. Zamawiający na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wymienionych w Rozdz.V  będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV  warunków . W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za nie spełniony a oferta zostanie odrzucona  , z zastrzeżeniem pkt.3

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania  wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V lub zawierające błędy  do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Zamawiający poprawi w treści oferty  oczywiste omyłki rachunkowe oraz oczywiste omyłki     pisarskie

 

IX. Osoby uprawnione  do porozumiewania się z wykonawcami.

 

1. Uprawnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

           Grabowska Angelika

           Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki , 08-330 Kosów Lacki ,ul. Kolejowa 2

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych  kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:

      Cena  (z VAT) ofertowa  za całość  wykonania przedmiotu zamówienia 65%

      Doświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia  35%

 

 

 

 

  W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

                               

                                  Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 65

                                                Cena badanej oferty

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

XI. Pozostałe informacje.  

  1. 1.O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający poinformuje Wykonawców , którzy złożyli oferty w postępowaniu w terminie do 5 dni liczonych od daty otwarcia ofert.
  2. 2.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta cenowa będzie najkorzystniejsza, w terminie uzgodnionym telefonicznie.

Warunkiem podpisania umowy jest okazanie najpóźniej w dniu podpisania polisy ubezpieczenia OC  w zakresie świadczonych usług trenerskich i opiekuńczych

  1. 3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 

Załączniki do Zaproszenia :

1. Formularz ofertowy

2 Wzór umowy

3.Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

4. Wzór oświadczenia nauczyciela o niekaralności karami dyscyplinarnymi

5. Wzór oświadczenia o posiadaniu / nie posiadaniu zdolności do czynności prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                                           

(nazwa i adres oferenta)                                                                         (miejscowość i data)

GMINA KOSÓW LACKI

UL. KOLEJOWA 2

08-330 KOSÓW LACKI

FORMULARZ OFERTY

Ja,

                                   imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pełna nazwa

 

 

 

REGON

 

 

NIP

 

 

Adres

 

 

 

Tel/faks

 

 

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro , którego przedmiotem jest

………………………………………………………………………………………..........

1.Oferuję spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:

 

Cena ofertowa netto : ………………...………zł

słownie………………………………………..……………..................……… zł,

Podatek VAT ……% tj …………........……….zł

Cena ofertowa brutto :…………………………zł

słownie …………………………………………………………………………..zł

 

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 

4.Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą

 

6. Zostałem poinformowany, że mogę, przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

7. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr strony w ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertę złożono na __________kolejno ponumerowanych stronach.