Strona Główna RODO
RODO

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Email Drukuj PDF

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Email Drukuj PDF

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:

 1. 1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Kosów Lacki reprezentowana przez Burmistrza, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, tel.: 25 787 91 05, e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. 2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest dostępny pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. 3.Państwa dane osobowe będąna podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wydania decyzji środowiskowych na Państwa wniosek.
 4. 4.Administrator może powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy powierzenia danych.
 5. 5.Państwa dane osobowe przetwarzane przez Miasto i Gminę Kosów Lacki będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. 6.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. a)prawo dostępu do danych osobowych;
  2. b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia danych osobowych –
   w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. c)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. 7.Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Miasto i Gminę Kosów Lacki Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. 8.Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym dla realizacji Państwa wniosku.
 3. 9.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Jan Słomiak

                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                                            

 

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Email Drukuj PDF

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki jest Pani Paulina Lewocik dostępna pod adresem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama