Strona Główna Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja

Email Drukuj PDF

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (Dz.U. 2020r., poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje:

 • Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kosów Lacki odbiera
  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Stoczku, ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek

 

 • Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Gajówka Zachodnia 21C, 07-104 Stoczek

 

Odpady przyjmowane są w każdy poniedziałek od 7:00 do 15:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy - w takim przypadku odpady będą odbierane pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym od pracy.

 

Wykaz odpadów przewidzianych do zbierania i czasowego magazynowania na terenie PSZOK:

 1. 1)papier i tektura (20 01 01, 15 01 01),
 2. 2)opakowania metalowe, drobny złom (15 01 04, 20 01 40),
 3. 3)opakowania z tworzyw sztucznych i plastik (20 01 39, 15 01 02),
 4. 4)szkło opakowaniowe (20 01 02, 15 01 07),
 5. 5)opakowanie wielomateriałowe (15 01 05),
 6. 6)bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 7. 7)odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (15 01 10), (20 01 13), (20 01 14), (20 01 15), (20 01 17), (20 01 19), (20 01 26), (20 01 28), (20 01 29), (20 01 30), (20 01 80) w tym przeterminowane leki (20 01 31), (20 01 32),
 8. 8)zużyte baterie i akumulatory (20 01 33, 20 01 34),
 9. 9)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym RTV i AGD,
 10. 10)meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstwa domowego (20 03 07),
 11. 11)zużyte opony (16 01 03),
 12. 12)popiół pochodzący z instalacji grzewczych budynków mieszkalnych,
  1. 13)odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno- budowlanej (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 17, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99).

 

  Przeterminowane leki można przekazać do pojemników umieszczonych w:

Apteka CHOMA przy ul. Wolności 45 w Kosowie Lackim

Apteka PIGUŁKA przyl. ul. Słonecznej 8 w Kosowie Lackim

  

 • Zużyte baterie można przekazać do pojemnika umieszczonego w:

budynku Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki przy ul. Kolejowej 2

 

 • Informacja o osiągniętych przez Gminę Kosów Lacki w 2019r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 50,46%

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr = 34,42%

•   Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = nie dotyczy

Powyższe wartości poziomów obliczono w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U.
z 2017r., poz. 2412)

2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167).

 

 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2021

Email Drukuj PDF
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  z terenu Gminy Kosów Lacki w 2021r. 

harmonogram1


harmonogram2
Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2021 11:34
 

Nowy wzór deklaracji

Email Drukuj PDF

Uchwała nr XIV/90/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wzór deklaracji 

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.

Email Drukuj PDF

 

Uprzejmie informujemy, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2020 są wywieszone na tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach Gminy Kosów Lacki. Są one także dostępne na naszej stronie internetowej, a dnia 30 stycznia zostaną przekazane sołtysom. Do każdej nieruchomości zostaną dostarczone przy najbliższej zbiórce odpadów, w dniach 11-14 lutego.

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.

Ulotka dotycząca segregacji odpadów

 

Więcej…
 

Azbest 2019

Email Drukuj PDF

,,Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki w 2019r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie, 16 024,00zł"

 

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne obowiązująca od 1 marca 2019 roku

Email Drukuj PDF

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne obowiązująca od 1 marca 2019 roku

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MARCA 2019 ROKU

Na podstawie art.6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz.1454; poz.1629), w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Nr IV/25/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą wynosić:

12,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą na terenie wiejskim Gminy Kosów Lacki – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 13,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą na terenie miasta Kosów Lacki – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

25,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą na terenie gminy– w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Zmiana stawki opłaty nie wymaga składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia, że miesięczna wysokość opłaty od 1 marca 2019 roku stanowi iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w ostatnio złożonej deklaracji.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od 1 marca 2019 roku w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, będą zobowiązani dokonać dopłatę wynikającą z podwyższenia stawki.

Jednocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, ze wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych ( przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami ) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki pokój nr 4.

Opłatę należy uiszczać w następujących terminach:

- za styczeń i luty– do 10 lutego danego roku

- za marzec i kwiecień – do 10 kwietnia danego roku

- za maj i czerwiec – do 10 czerwca danego roku

- za lipiec i sierpień – do 10 sierpnia danego roku

- za wrzesień i październik – do 10 października danego roku

- za listopad i grudzień – do 10 grudnia danego roku

na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki: P.P.S. Sokołów Podlaski Oddział Kosów Lacki Nr: 48 9221 0000 0032 4164 2000 0010.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          Kosów Lacki

 

                                                                                              /-/         Jan Słomiak

   

Azbest 2018

Email Drukuj PDF

logo11j,,Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki w 2018r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie, 13.555,10zł"

   


Strona 1 z 4
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama