Strona Główna Zespół obsługi szkół
Zespół obsługi szkół

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych,

Email Drukuj PDF

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych,

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

w roku szkolnym 2013/2014

 

 

WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych                     w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki, w tym wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,               w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu tj. Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

W placówkach oświatowych, przeprowadza się następujące formy oceniania zewnętrznego:

- sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej,

- egzamin w trzeciej klasie gimnazjum,

- egzaminy maturalne.

Kurator oświaty wykorzystuje wyniki sprawdzianu i egzaminów do oceny jakości kształcenia                              w województwie oraz ustalenia kierunków działań naprawczych lub doskonalących jakość kształcenia.

STRUKTURA GMINNEJ OŚWIATY

Na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

 1. 1.Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim – dyrektor Elżbieta Pietrzykowska
 2. 2.Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim – dyrektor Grażyna Niemierka
 3. 3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytelach Święckich – dyrektor Barbara Siłka
 4. 4.Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim – dyrektor Elżbieta Radomska
 5. 5.Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim – dyrektor Hanna Przesmycka

 

LICZEBNOŚĆ SZKÓŁ I KLAS

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

 

Nazwa szkoły

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Liczba nauczycieli

Gminne Przedszkole

w Kosowie Lackim

116

6 r.ż.

34

6

 

2

9 pełnozatrudn. (w tym 1 os. na urlopie macierzyńskim)

2 niepełnozatrudn.

 

 

poniżej 6 r.ż.

82

 

4

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w Kosowie Lackim

248

 

I

39

12

I

2

22 pełnozatrudn.

4 niepełnozatrudn.

 

 

II

40

II

2

III

40

III

2

IV

43

IV

2

V

42

V

2

VI

44

VI

2

Filia Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim-Telaki

20

0

9

3

0

1

3 pełnozatrudn.

2 niepełnozatrudn.

I

6

I

1

II

5

II

1

III

0

III

0

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rytelach Święckich

35

0

10

6

0

1

4 pełnozatrudn.

8 niepełnozatrudn.

I

4

I

1

II

4

II

1

III

5

III

1

IV

4

IV

1

V

8

V

1

VI

0

VI

0

Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego
w Kosowie Lackim

205

I

67

10

I

3

17 pełnozatrudn.

8 niepełnozatrudn.

 

II

61

II

3

III

77

III

4

Publiczne Liceum Ogólnokształcące

im. Orła Białego

w Kosowie Lackim

64

I

11

4

I

1

2 pełnozatrudn.

12 niepełnozatrudn.

II

20

II

1

III

33

III

2

 

Ogółem w roku szkolnym 2013/2014r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki zatrudnionych było93 nauczycieli (57 pełnozatrudnionych i 36 niepełnozatrudnionych),w tym:

- dyplomowanych      - 53

- mianowanych           - 17

- kontraktowych         - 19

- stażystów                 - 3

- bez stopnia awansu  - 1.

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, gdy droga do szkoły w obwodzie której mieszka uczeń klasy I-IV przekracza 3 km, a uczeń klasy V-VI i gimnazjum przekracza 4 km, wówczas gmina ponosi koszty dowozu w wysokości biletu miesięcznego. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły.

W roku szkolnym 2013/2014 do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, Gimnazjum                w Kosowie Lackim, Zespołu Oświatowego w Skibniewie, Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie dowożonych było ogółem      279uczniów (zakup biletów, zwrot kosztów, zapewnienie transportu i opieki).

 

POMOC MATERIALNA

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie szkół z terenu gminy otrzymali pomoc materialną          w postaci stypendiów szkolnych oraz środków finansowych na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna 2013”

Pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych otrzymało 127 uczniów. Ogólna kwota pomocy wyniosła 32 280 zł.

Z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna 2013” skorzystało 59uczniów. Ogólna kwota pomocy wyniosła 16 765 zł.

 

DOŻYWIANIE

Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania”, dzięki któremu dzieci pochodzące z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki.

Jak wynika z informacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim, który jest bezpośrednim koordynatorem programu, w roku szkolnym 2013/2014, kwota pomocy wyniosła ponad 118  tys. zł, a skorzystało z niej 206 osób.

 

DZIAŁANIA MOTYWACYJNE

Niezwykle ważne jest stwarzanie warunków dla rozwoju jednostek uzdolnionych. Od kilu lat przyznawane są stypendia motywacyjne dla uczniów gminnych szkół.

Za rok szkolny 2013/2014 stypendia motywacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki otrzymało 17 uczniów, w tym:

-     16 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim          (12 stypendiów przyznano za wysokie wyniki w nauce, 4 stypendia za osiągnięcia sportowe)

-     1 uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim – stypendium przyznano za wysokie wyniki w nauce.

Uczniowie szkół gminnych na koniec roku szkolnego otrzymują nagrody książkowe za dobre wyniki w nauce. Uczniowie biorący udział w konkursach i zawodach otrzymują dyplomy,            a nazwiska najlepszych uczniów eksponowane są w gazetkach ściennych i kronikach.

 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Ocenianie zewnętrzne pozwala dyrektorom szkół na diagnozowanie osiągnięć uczniów, monitorowanie poziomu nauczania w szkole, a także dostarcza obiektywnych informacji na temat jakości kształcenia. Istotne jest również, że udziela ono nauczycielom informacji niezbędnych do zaplanowania oddziaływań dydaktycznych z uwzględnieniem poziomu osiągnięć uczniów rozpoczynających kształcenie. Przed dokonaniem analizy i porównania czy uzyskane wyniki można uznać za sukces czy niepowodzenie, należy wziąć pod uwagę czynniki, które mogły mieć wpływ na poziom osiągnięć uczniów:

 1. 1)czynniki indywidualne ucznia
 2. 2)czynniki środowiskowe
 3. 3)czynniki szkolne (pedagogiczne).

Czynniki te mają niewątpliwy wpływ na pracę szkoły oraz wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie lub egzaminie. Ich pełna analiza w danej placówce może dopiero dać rzeczywisty obraz efektów kształcenia w jednostce czy oddziale. Szkoła jest miejscem powstania wyniku,        i to właśnie ona, z założenia zna najlepiej warunki, w których ten wynik powstał.

Jako samorząd nie posiadamy możliwości monitorowania indywidualnych osiągnięć uczniów, nie ma też takiej potrzeby. Kompetentna w tym zakresie jest szkoła. To właśnie ona posiadając informację na temat środowiska ucznia oraz jego indywidualnych predyspozycji, może właściwie odczytać wyniki egzaminów, tworząc tzw. edukacyjną wartość dodaną.

 

Sprawdzian klas szóstych szkół podstawowych

Sprawdziany są przeprowadzane corocznie we wszystkich klasach VI szkół podstawowych.

Sprawdzian odbył się 1 kwietnia 2014r. Uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Sprawdzano umiejętności z pięciu obszarów standardów wymagań:

-     Czytanie

-     Pisanie

-     Rozumowanie

-     Korzystanie z informacji

-     Wykorzystanie wiedzy w praktyce

Każdy obszar oceniany był oddzielnie.

 

Udział punktów możliwych do uzyskania za każdy z tych obszarów przedstawia poniższa tabela.

Obszar standardów wymagań

Liczba punktów

Procentowy udział badanych umiejętności

Czytanie

10

25%

Pisanie

10

25%

Rozumowanie

8

20%

Korzystanie z informacji

4

10%

Wykorzystywanie wiedzy       w praktyce

8

20%

Razem

40

100%

 

Średni wynik szkoły podstawowej

-      dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim- 23,43 pkt

-         dla gminy- 23,43 pkt

-         dla powiatu- 23,67 pkt

-         dla kraju- 25,82 pkt

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rytelach Święckich nie było klasy VI w roku szkolnym 2013/2014.

 

Analiza wyniku w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

Statystyczny uczeń klasy szóstej w szkole uzyskał 23,43 punktu co stanowi 53,25% punktów możliwych do uzyskania. Najniższy wynik 5 punktów uzyskał 1 uczeń, najwyższy wynik            37 punktów uzyskał 1 uczeń. Najczęściej wystąpił wynik 26 punktów (modalna). Środkowy uczeń rozkładu uporządkowanego malejąco uzyskał 21 punktów (mediana). Wynik uzyskany przez uczniów naszej szkoły jest niższy od średniej dla kraju (25,82 pkt) i powiatu sokołowskiego (23,67 pkt).

W grupie uczniów z wynikami niskimi (od 0 do 19 punktów) znalazło się 13 uczniów (29,55%), zaś z grupie uczniów z wynikami wysokimi (od 33 punktów) - 6 uczniów (13,64%). Pozostałych 25 uczniów (56,82%) uzyskało wyniki średnie od 20 do 32 punktów. W porównaniu z ubiegłym rokiem spadła liczba uczniów z wynikami niskimi, a wzrosła liczba uczniów z wynikami wysokimi.

Wyniki uczniów w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności są zróżnicowane. Najlepiej zostały przez uczniów opanowane umiejętności w zakresie czytania (75 % punktów) i korzystania z informacji (68% punktów). Najsłabiej uczniowie opanowali umiejętności w obszarze pisania, (44% punktów) i rozumowania (51% punktów). Lepiej opanowana została przez szóstoklasistów umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za zadania z tego obszaru otrzymali 59% możliwych do uzyskania punktów

Wnioski ze sprawdzianu:

-     najlepiej opanowaną umiejętnością jest czytanie

-     wykorzystywanie informacji z kilku źródeł sprawia części szóstoklasistów trudność.

 

Egzamin gimnazjalny

 

Egzaminy gimnazjalne odbyły się w dniach 23, 24, 25 kwietnia 2014r.

Egzaminy gimnazjalne obejmują następujące obszary wiedzy: Język polski (GH-P), Historia (GH-H), Matematyka (GM-M), Przyroda (GM-P), Język angielski poziom podstawowy (GA-P), Język angielski poziom rozszerzony (GA-R).

Wyniki Publicznego Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim                        w poszczególnych obszarach wiedzy kształtowały się następująco:

Oznaczenie

egzaminu

Wyniki

szkoły

Wyniki powiatu

Wyniki województwa

GH-P Język polski

65,6%

70,1%

70,0%

GH-H Historia

55,5%

60,1%

60,9%

GM-M Matematyka

46,2%

48,7%

50,2%

GM-P Przyroda

49,9%

53,3%

54,1%

GA-P Jęz. angielski podstawowy

60,3%

67,2%

70,1%

GA-R Jęz. angielski rozszerzony

35,0%

45,3%

49,6%

GN-P język niemiecki podstawowy

38,4%

52,6%

53,2%

 

 

Analiza jakościowa wyników

Potencjał gimnazjalistów, którzy ukończyli szkołę w 2014 roku przedstawia się następująco:

- uczniowie o potencjale niskim – 18,67%, co stanowi 14 osób,

- uczniowie o potencjale średnim – 68%, co stanowi 51 osób,

- uczniowie o potencjale wysokim – 13,33%, co stanowi 10 osób.

 

 

 

 

Analiza czynników kontekstowych oddziałujących na wynik

 1. 1)czynniki pedagogiczne (szkolne)

Model i program szkoły

Publiczne Gimnazjum

Wielkość szkoły

r. szk. 2013/2014   -   205 uczniów

Ilość nauczycieli

r. szk. 2013/2014   -   25 nauczycieli

Ilość nauczycieli z uprawnieniami egzaminatorów

3

Liczba uczniów w klasie

III A – 17,         III B – 22,                       III C – 19,         III D -19

 

 

 

 

 

Formowanie klas zależne od reguły

reguła – miejsce zamieszkania

Zasoby materialne szkoły

bogate

Rozkład zajęć i organizacja lekcji

Lekcje od 8.00 do 15.15, opieka świetlicowa przed i po lekcjach

 

Wykształcenie i doświadczenie nauczycieli

Wszyscy nauczyciele z mgr, doświadczenie od 6 do 30 lat i więcej

 

Przygotowywanie się nauczyciela do zajęć

doskonalić

Nieobecności nauczycieli - zastępstwa

W r. szk. 2013/2014- 492 godz. zastępstw

Współpraca między nauczycielami

systematyczna w zespołach

Metody nauczania i sprawdzania osiągnięć

urozmaicać

Stosunek nauczycieli do uczniów

doskonalić

Podręczniki i programy nauczania

zgodne z nową podstawą programową

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych

W szkole organizowane są zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z wielu przedmiotów oraz   rozwijające uzdolnienia.

Udział uczniów w zajęciach dodatkowych

zwiększać

Udział uczniów w konkursach

motywować

Korzystanie z korepetycji i kursów przygotowujących do egzaminów

Mały procent uczniów korzysta z korepetycji gł. jęz. angielski.

Czytanie

doskonalić

Dostęp do Internetu

W szkole uczniowie mają dostęp do Internetu w pracowniach 55, 54, 53.

Czynniki pedagogiczne wpływają w 25% na wynik uczenia się ucznia.

 1. 2)czynniki indywidualne (uczniowskie)

-     inteligencja;

-     uzdolnienia kierunkowe;

-     stan zdrowia i sprawność psychoruchowa;

-     aspiracje, motywacje, zainteresowania;

-     odporność na stres;

-     uczestnictwo w kulturze;

-     czas przeznaczony na pracę domową;

-     umiejętność gospodarowania czasem;

-     nieobecności na zajęciach.

Czynniki indywidualne wpływają w 65% na wynik uczenia się ucznia.

 1. 3)czynniki środowiskowe:

-     wykształcenie rodziców;

-     status społeczno-ekonomiczny rodziny;

-     funkcjonowanie systemu rodzinnego;

-     warunki pracy domowej;

-     dostęp do komputera i Internetu;

-     stosunek rodziców do nauki;

-     współdziałanie rodziców ze szkołą;

-     środowisko rówieśnicze;

-     tradycje społeczności lokalnej.

Czynniki środowiskowe wpływają w 75% na wynik uczenia się ucznia.

 

Egzaminy maturalne

 

Do egzaminu maturalnego w sesji głównej (w maju 2014 roku) przystąpiło 32 absolwentów spośród 33, którzy ukończyli szkołę w dwóch oddziałach oraz 4 absolwentów z lat wcześniejszych: 2 próbujących zdać maturę (brakowała im po 1 egzaminie) i 2 podwyższających wyniki zdanych egzaminów i uzupełniających egzamin o wybrane przedmioty dodatkowe.

Przedmioty zdawane jako obowiązkowe na maturze w roku 2014 przez przystępujących po raz pierwszy to:

- język polski poziom podstawowy i matematyka poziom podstawowy zdawane przez wszystkich maturzystów

- język obcy do wyboru (pisemny na poziomie podstawowym i ustny bez określania poziomu): język angielski wybrało 21 (66%) osób, język rosyjski 11 (34%) osób.

W kraju najczęściej wybieranym językiem obcym zdecydowanie jest język angielski, który zadeklarowało 90% maturzystów, zaś język rosyjski wybrało około 6%.

Przedmioty dodatkowe wybierane przez bezpośrednich absolwentów to:

 1. 1)na poziomie rozszerzonym:

geografia -10 osób, język polski - 6 osób, matematyka – 4 osoby, język angielski - 4 osoby, język rosyjski – 1 osoba, historia – 1 osoba: łącznie 26 egzaminów wybranych przez 19 maturzystów (ok. 60% ) .

 1. 2)na poziomie podstawowym: geografia – 4 osoby, WOS – 3 osoby, fizyka – 2 osoby, język rosyjski – 2 osoby, chemia – 2 osoby, biologia - 1 osoba: łącznie 14 egzaminów wybranych przez 10 maturzystów (ok. 31% ).

Przedmioty dodatkowe łącznie wybrało 23 maturzystów z bieżącego roku szkolnego (około 72%). Łącznie wśród egzaminów nieobowiązkowych największą popularnością cieszyła się geografia, następnie język polski, matematyka, język angielski, WOS, co jest mniej więcej zgodne              z tendencjami ogólnokrajowymi gdzie zdecydowanie dominuje geografia, następnie matematyka, biologia, WOS, polski.

Świadectwa dojrzałości spośród maturzystów z 2014 roku otrzymało ostatecznie 24 osoby zdawalność 75%).

Świadectwa dojrzałości spośród maturzystów z lat wcześniejszych otrzymała 1 z 2 przystępujących osób. Dwie spośród dwóch osób podwyższających wyniki egzaminu maturalnego otrzymało aneksy świadectw maturalnych.

W kraju egzamin zdało 82% maturzystów.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wyników w kraju i w szkole po sesji majowej:

Przedmiot

Poziom egzaminu

Średnia w kraju

Średnia w szkole

biologia

podstawowy

35

44

chemia

podstawowy

46

62

fizyka

podstawowy

36

18

język polski

podstawowy

 

 

 

 

 

51

38,1

rozszerzony

65

62,8

matematyka

podstawowy

 

 

 

 

 

48

40,6

rozszerzony

42

22

język angielski

podstawowy

 

 

 

 

 

69

65,2

rozszerzony

66

47,5

język rosyjski

podstawowy

60

49,5

rozszerzony

71

38

wiedza o społeczeństwie

podstawowy

46

43,3

geografia

podstawowy

45

47,5

rozszerzony

53

45,7

historia

rozszerzony

54

32

 

FREKWENCJA

Średnia frekwencja w poszczególnych szkołach kształtowała się następująco:

 1. 1.Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim – 92,74%
 2. 2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytelach Święckich - 88,62%
 3. 3.Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim - 90,06%
 4. 4.Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim – 82,32%

 

HIGIENA NAUCZANIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Sprawowanie nadzoru w zakresie higieny nauczania w placówkach oświatowych ma na celu ochronę zdrowia ucznia przed ujemnymi zjawiskami związanymi z pobytem dziecka w szkole. Warunki pracy ucznia w szkole mają wpływ na jego zdrowie i efekty uczenia się, dlatego ważne jest stworzenie prawidłowych warunków i odpowiedniej organizacji pracy ucznia. Istotnym jest rozłożenie rozkładu lekcji równomiernie.

Przedsięwzięcia podejmowane przez szkoły mają przyczynić się do poprawy zdrowia młodego pokolenia. Zawody sportowe, zespół taneczny czy nawet dyskoteki szkolne przyczyniają się do poprawy kondycji oraz pozytywnie wpływają na relacje pomiędzy uczniami. Konkursy przedmiotowe, plastyczne, recytatorskie, kółka zainteresowań czy działalność harcerska pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania, talenty i umiejętności. Uczniowie mają możliwość korzystania z posiłków szkolnych, które oparte są na zasadach zbilansowanej diety. Do dyspozycji uczniów są świetlice szkolne i boiska, a zainstalowany monitoring zapewnia poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły.

Przeprowadzane są hospitacje, kontrole, przeglądy warunków pracy i nauki. Systematycznie monitoruje się stan obiektów, sprzętu i pomocy dydaktycznych pod kątem spełniania wymogów BHP. Wszystko to jest udokumentowane na piśmie.

REMONTY I ZAKUPY

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim:

-     zakup zmywarki

-     zakup sprzętu nagłaśniającego

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim:

-     malowanie sal lekcyjnych

-     wymiana podłogi w sali lekcyjnej i zakup wykładziny

-     zakup pomocy dydaktycznych

-     zakup krzeseł dla klas I-III

-     remont szatni (środki pochodzące ze składek rodziców)

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytelach Święckich:

-     wymieniono część ogrodzenia placu szkolnego

Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim:

-     wykonano ogrodzenie budynku szkoły

-     wykonano chodnik

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim:

W budynku szkoły dokonywane były drobne naprawy bieżące. Więcej remontów wymagała hala sportowa, której okres napraw gwarancyjnych już się zakończył.

Na hali sportowej nakładem pracy konserwatora i innych pracowników dokonano następujących remontów:

- uzupełnienie fugi na podłodze na korytarzu dolnym

- wymiana węży prysznicowych, uszczelnienie syfonów i kranów umywalkowych, wymiana uszkodzonych baterii umywalkowych,

- naprawa urządzeń do ćwiczeń na siłowni: spawanie, klejenie, zamontowanie oderwanych części.

Nakładem własnych środków pozabudżetowych oraz z pomocą Burmistrza Miasta i Gminy utworzono boisko do piłki plażowej.

Nakładem własnych środków pozabudżetowych założono pozostałe rolety na oknach holu górnego, zakupiono projektor do pracowni językowej.

Również spoza budżetu zakupione zostały tablety dla uczniów i zestawy mikrofonowe nagłowne.

 

 

KONKURSY

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

W szkole przeprowadzono liczne konkursy szkolne. Uczniowie brali także udział w konkursach zewnętrznych na szczeblu gminnym, powiatowym oraz ogólnokrajowym. Niejednokrotnie            z sukcesami, czego przykładem może być Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ALBUS,    w którym uczennica kl. IV zdobyła I miejsce w szkole i 10 miejsce w kraju (dyplom laureata).

Uczestniczący w zawodach sportowych uczniowie również odnosili sukcesy, czego przykładem może być I, II, i III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych; I, II i III miejsce w Otwartym Turnieju Tańca Nowoczesnego w Łosicach, I miejsce w Festiwalu Zespołów Cheerleaders w Borkach Wyrkach, I miejsce dziewcząt i IV miejsce chłopców w Zawodach lekkoatletycznych im. J. Kowalewskiego.

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytelach Święckich

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rytelach Święckich brali udział w konkursach          i zawodach sportowych. Jako przykład odniesionych sukcesów może posłużyć: I i III miejsce        w konkursie na ozdobę choinkową organizowanym przez MGOK w Kosowie Lackim; I i II miejsce w Parafialnym konkursie „Najpiękniejsza palma wielkanocna”; dyplom i nagroda dla Szkoły w XV Powiatowym Przeglądzie Kultury Podlaskiej „Młodzi twórcy i tradycje”.

 

Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie mieli możliwość przystąpienia do konkursów przedmiotowych. Powołano zespoły nadzorujące, odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursów. W konkursach wzięło udział ogółem 32 uczniów:

Konkurs Polonistyczny            - 2

Konkurs Matematyczny           - 5

Konkurs Chemiczny                 - 3

Konkurs Historyczny               - 4

Konkurs Geograficzny             - 5

Konkurs Języka Angielskiego  - 7

Konkurs Języka Niemieckiego - 6

Uczniowie nie zakwalifikowali się do drugiego etapu.

Przykładowe osiągnięcia uczniów w innych konkursach: I miejsce w konkursie organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego na potrawę regionalną, I miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Drzewo życia”, I miejsce w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”, II miejsce    w powiatowym konkursie z Wos- u, I miejsce w XII Regionalnym Turnieju Tańca Szkół Gimnazjalnych, I miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach przełajowych 10x1000 m            w Sokołowie Podlaskim, I miejsce w Regionalnych Sztafetowych Biegach Przełajowych  10x1000 m w Siedlcach (awans do zawodów mazowieckich), I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce (awans do regionu), I miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych, II miejsce w Indywidualnych Regionalnych Biegach Przełajowych            w Siedlcach,    III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim

Osiągnięcia uczniów w konkursach: XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej (etap diecezjalny) –      III miejsce; XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej (etap ogólnopolski w Bydgoszczy) – finalistka (indeks na wyższą uczelnię); Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (etap diecezjalny) –                I miejsce.

 

 

NADZÓR NAD OBOWIĄZKIEM REALIZACJI OBOWIĄZKU SWZKOLNEGO
I OBOWIĄZKU NAUKI

 

Każde dziecko ma zagwarantowaną realizację obowiązku szkolnego oraz rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w obwodzie, w którym mieszka. Dyrektorzy poszczególnych szkół kontrolują realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego. Nadzór nad realizacją obowiązku nauki pełni Gmina. Do końca czerwca każdego roku przekazywane są rodzicom uczniów trzecich klas gimnazjum, pisma informacyjne wraz z załączonym drukiem potwierdzenia spełniania obowiązku nauki. Rodzice mają obowiązek dostarczyć druki potwierdzone przez szkołę ponadgimnazjalną w terminie do końca września.

              

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 

Nauczyciele na bieżąco zapoznają się z przepisami prawa oświatowego, biorą udział                    w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz konferencjach i warsztatach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele aktywnie uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego proponowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

 

 
Email Drukuj PDF

Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim
ul. Polna 1
08-330 Kosów Lacki

tel., fax  (25) 7879494

Dyrektor Dorota Strzała

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 11:07
 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama