Strona Główna Rada Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy

Skład osobowy Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki VIII kadencji

Email Drukuj PDF

Wiesław WIŚNIEWSKI - Przewodniczący Rady
Barbara Agnieszka SKIBNIEWSKA
Ewa ARCIECHOWSKA - Wiceprzewodnicząca Rady
Anna KOPANIA
Stanisław Czesław KUZIAK
Jerzy MIELANIUK
Alicja MATEUSIAK
Anna MALISZEWSKA
Jan OLESZCZUK
Józef Aleksander KIETLIŃSKI
Jerzy Józef LIPSKI
Zbigniew Józef JESIONOWSKI
Jolanta Marianna BARTOLD
Jacek WYSZOMIERSKI
Arkadiusz MLECZKO

 
 

zaproszenie na sesję XIX

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie sięw dniu  21 listopada 2016r. o godz.10 °° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5. Informacja o stanie dróg na terenie gminy Kosów Lacki w tym dróg powiatowych.

6.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

7.Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej ,finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kosów Lacki.

10.Podjęcie uchwały w sprawie   uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kosów Lacki na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku.

12.Podjęcie uchwały o stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosów Lacki przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części   obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

14 Podjęcie uchwały w sprawie   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

15.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów

     Lacki na lata 2016-2025.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki

     na rok 2016.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19.Sprawy różne.

20.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

21.Zamknięcie obrad.                                                  

 

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Email Drukuj PDF

                                                                                                             Kosów Lacki, dnia 03.06.2016r.
OSO.524.2.2016

 

 

 

Ogłoszenie

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
                              

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz 239 z póź. zm.)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy
działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 15/2016 Burmistrza Miasta
i Gminy Kosów Lacki z dnia 2 czerwca 2016r.

Więcej…
 

zaproszenie na sesję XIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Słoneczna w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej.

8.Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kosów Lacki za 2015 rok.

9.Informacja o funkcjonowaniu Miejsko – Gminnego Klubu „ Kosovia” w roku 2015. 10.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

     za 2015 rok.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w wykonywaniu zadań na drogach powiatowych w gminie Kosów Lacki,

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim za 2015 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim za   2015 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok    2016.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

19.Zamknięcie obrad.                                                  

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                    Stanisław Kuziak        

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 08:38
 


Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama