Strona Główna Strategia rozwoju
Strategia rozwoju

Wyłożenie Studium

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 11 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r, poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 , art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r, poz. 1405) i Uchwały Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr  XVIII/105/2012   z dnia  23 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie

Tekst Studium

Prognoza 

Kierunki

Uwarunkowania

Prognoza Tekst

 

Więcej…
 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama