Strona Główna

Rekrutacja na rok 2021/2022

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, 25 stycznia 2021 r.

 

OSO. 4450.1.2021                

 

OBWIESZCZENIE

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2021/2022 zostały określone zarządzeniem Nr 7/2020 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2021/2022.

     W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lacki dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej obowiązują kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Nr XXII/151/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

   

                                                           Burmistrz Miasta i Gminy

                                                    Kosów Lacki

                                                       /-/                                                    

                                                       Jan Słomiak

 

Zarządzenie Nr 7/2021

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                                   i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2021/2022.

 

 

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz art. 154 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok
szkolny 2021/2022. Harmonogram stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2021/2022.
Harmonogram stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy    

 

                                                                                                                   Kosów Lacki                

 

                                                                                                                     Jan Słomiak                

 

Załącznik Nr 1

 

do zarządzenia Nr 7/2021

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO                                 I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOSÓW LACKI

 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

 

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

Termin w postępowaniu uzupełniającym określony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

od 2 sierpnia 2021 r.

do 9 sierpnia 2021 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 marca 2021 r.

do 25 marca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26 marca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 16 kwietnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 kwietnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

do zarządzenia Nr 7/2021

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO                                 I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH

 

PRZEZ GMINĘ KOSÓW LACKI

 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

 

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

Termin w postępowaniu uzupełniającym określony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r.

do 31 marca 2021 r.

od 4 maja 2021 r.

do 14 maja 2021 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 kwietnia 2021 r.

do 9 kwietnia 2021 r.

od 17 maja 2021 r.

do 21 maja 2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 kwiecień 2021 r.

24 maj 2021 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 24 kwietnia 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwiecień 2021 r.

31 maja 2021 r.

 

Uchwała nr XXII/151/2017

 

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

z dnia 31 marca 2017r.

 

 

 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia           14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 59) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala,             co następuje:

 

 

 

§1

 

Ustala się kryteria rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

 

 

 

 

§2

 

Ustala się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

 

 

§3

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w §1 oraz §2 są oświadczenia składane przez rodziców / opiekunów prawnych kandydata, dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej.

 

 

 

 

 

§4

 

Traci moc uchwała Nr III/23/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r. poz. 2774)

 

 

 

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

 

 

 

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący

 

                                                                  Rady Miasta i Gminy

 

                                                                   /-/

 

                                                                   Stanisław Kuziak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXII/151/2017

 

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki            

 

z dnia 31 marca 2017r.                                

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczba punktów za poszczególne kryteria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Kryterium rekrutacyjne

Liczba punktów

1

Zatrudnienie obojga rodziców /opiekunów prawnych.

Kryterium stosuje się także do osoby samotnie wychowującej dziecko.

20

2

Zatrudnienie jednego z rodziców /opiekunów prawnych

10

3

Prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej przez oboje rodziców /opiekunów prawnych.

Kryterium stosuje się także do osoby samotnie wychowującej dziecko.

20

4

Liczba zadeklarowanych godzin w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć

10

5

Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Załącznik Nr 2 do Uchwały XXII/151/2017

 

                                                                               Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

                                                                     z dnia 31 marca 2017r.          

 

 

 

Kryteria rekrutacji oraz liczba punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Kryterium rekrutacyjne

Liczba punktów

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły

20

2

Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodziców /opiekunów prawnych

10

3

Kandydat uczęszczał do miejscowego przedszkola

20

4

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Kosów Lacki

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama