Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Komunikat
26.07.2021
Program współpracy

UMWMZapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br. Gdzie można zapoznać się z dokumentem? Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny na stronie internetowej https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy. Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Samorządowi Województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa i organizacji pozarządowych w 2022 roku. Uwagi do projektu programu współpracy na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.: 1) celów współpracy - § 2 programu, 2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu, 3) form współpracy pozafinansowej - § 6–14 programu, 4) priorytetowych zadań publicznych na 2022 rok - § 15-35 programu, 5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 43 programu, 6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje. 13 lipca Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął wstępne założenia do współpracy finansowej w 2022 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2021 i wyniesie około 50 mln zł. Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa, w 2022 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z: 1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, 2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak zgłosić uwagi i propozycje? Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 26 lipca do 8 sierpnia br. Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów: ➢ na stronie internetowej: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy; ➢ mailem: dialog at mazovia [dot] pl; ➢ pocztą na adres: Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa z dopiskiem „Program współpracy 2022” Jaki jest kolejny krok? Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na miesiąc wrzesień br. Dodatkowe informacje W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, mail: dialog at mazovia [dot] pl.