Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

13.10.2021
zaślepka

OSO.526.5.2021                                                          Kosów Lacki, 13 października 2021 r.

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2022

 

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwała Nr XXXVII/208/2010 
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi                               i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 201, poz 5789) poprzez wykorzystanie formy konsultacji w postaci bezpośredniego, otwartego spotkania  z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz wyrażenia opinii o projekcie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy , na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Konsultacje odbyły się w dniach od  5 października 2021 r. do
12 października 2021 r. W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii o projekcie uchwały.