„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024,

Ważny komunikat
Inwestycje
21.02.2024
zaślepka

 

 

OGŁOSZENIE

Miasto i Gmina Kosów Lacki

    przystąpiła do realizacji zadania

 Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

 

wartość dofinansowania –   94 091,94 zł

całkowita wartość zadania – 94 091,94 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 W czym pomoże asystent:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki.

 Usługi  asystenta  realizowane  będą  w roku 2024 r.