ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

zaślepka

Kosów Lacki, dn. 24.03.2016r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
RG.6220.13.2015
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że dnia 24 marca 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RG.6220.13.2015 ) dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa Oczyszczalni Ścieków na działkach o nr ewid. 1086 i 1087 położonych w Kosowie Lackim" realizowanego przez Gminę Kosów Lacki, ul .Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki.

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, pok. Nr 4

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, pok. Nr 4 i w miejscowości Kosów Lacki.

                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

                                                                                                                     /-/ Jan Słomiak