Inwestycje w gminie

zaślepka

Kolejny wodociąg w gminie Kosów Lacki

Dobiegła końca realizacja zadania  p.n. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Kosów Lacki”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 1 000 000,00 zł.

Był to kolejny, przedostatni już  etap w procesie wodociągowania gminy.

Inwestycja obejmująca miejscowości:  Kosów Lacki, Kosów Ruski, Dębe, Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa, Guty, Żochy, Trzciniec Duży, Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Wyszomierz, Kutyski, Telaki, Grzymały, Sągole realizowana była w latach 2009-2010.

W wyniku realizacji zadania wybudowano    ponad  51 km sieci oraz 1,6 km przyłączy pasie drogi.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 3 501 108,99zł zł.

Obecnie trwa budowa ostatniego odcinka wodociągu w rejonie zwartej zabudowy, obejmująca miejscowości: Nowa Wieś, Henrysin, Łomna.

Zadanie pod nazwą „ Budowa wodociągu- wschodnia część gminy Kosów Lacki” realizowane jest w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę: 1306786,65 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 804 263,00 zł.

Planowany termin rozliczenia zadania – listopad 2011r.

Szkolny kompleks sportowy

Trwają prace przy budowie szkolnego kompleksu sportowego zlokalizowanego w Kosowie Lackim przy ul. Armii Krajowej 6.
Z uwagi na duże koszty przedsięwzięcia i brak dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizacja zadania  będzie przebiegała etapowo.

W I etapie zostanie wybudowane  boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Całość zadania przewiduje ponadto wykonanie:

  1. bieżni 100m (6 torów) o nawierzchni poliuretanowej
  2. bieżni okólnej (4 tory) o nawierzchni poliuretanowej
  3. skoczni do skoku w dal,
  4. stanowiska do pchnięcia kulą
  5. skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni poliuretanowej
  6. trybun
  7. sieci elektroenergetycznej
  8. dojść i podjazdów e z kostki brukowej,
  9. ogrodzenia.

Zakres przedsięwzięcia może ulec zmianie a jego realizacja będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.

Remont targowiska

Dzięki pomocy materialnej przedsiębiorcy z Kutysk - Panu Andrzejowi Gniazdowskiemu, który przekazał kilkanaście wywrotek kruszywa, utwardzono parking przy targowisku przy ul.Targowej.

Na obiekcie tym planowane jest ponadto wykonanie ogrodzenia od ul.Targowej i Nurskiej, a także odnowienie budek targowiskowych.

Remonty dróg:

Droga w Żochach

W trakcie realizacji jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żochy. Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi ok.1200.000,00zł, w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego   ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 58.000,00zł

Rozpoczął się remont dróg gminnych ze środków Funduszu Sołeckiego, przystąpiono do łatania dziur w gminnych drogach o nawierzchni bitumicznej.